35,000 تومان /month

اشتراک پایه

ایجاد پروفایل فروشندگی

اجازه درج تعداد نامحدود کالا

Unlimited Products
در هر 1 month (.)
65,000 تومان /month

اشتراک نقره ای

درج کالا های فروشنده توسط دالاخانی کالاها توسط فروشنده عکسبرداری شده و توضیحات آن به صورت وویس برای کارمند دالاخانی ارسال، و کارمند دالاخانی آنها را در سایت درج خواهد نمود.
Unlimited Products
در هر 1 month (.)